Đồ - Tiêu thụ

Huy Hàm III

Huy Hàm III Huy Hàm III
Vật liệu cần thiết để Huấn luyện Tướng. Nhận được khi Đổi Vinh Dự.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng