Đồ - Tiêu thụ

*Hồn Ma Băng

*Hồn Ma Băng *Hồn Ma Băng
Đổi Skin của Đấu Sĩ Song Giáo. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Hồn Ma Băng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Hồn Ma Băng
Hồn Ma Băng
Khi Đấu Sĩ Song Giáo nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 Linh hồn tà ác, bị phong ấn vĩnh viễn trong mùa đông băng giá.800 Tấn công
20000 Máu
*Hồn Ma Băng - Đổi Skin của Đấu Sĩ Song Giáo. Dùng cường hóa Skin. x 50