Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Đấu Sĩ Song Giáo

Tinh Hồn Đấu Sĩ Song Giáo Tinh Hồn Đấu Sĩ Song Giáo
Dùng nâng cấp Thần Khí Đấu Sĩ Song Giáo.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng