Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Họa Sư Ma Trận

Tinh Hồn Họa Sư Ma Trận Tinh Hồn Họa Sư Ma Trận
Dùng nâng cấp Thần Khí Họa Sư Ma Trận.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng