Đồ - Tiêu thụ

*Giáp Lửa

*Giáp Lửa *Giáp Lửa
Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Giáp Lửa
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Giáp Lửa
Giáp Lửa
Khi Rồng Bạo Năng nhận được Skin: ATK +400, HP +50000 Lửa, kim loại và rồng kết hợp để tạo thành kẻ hủy diệt đỉnh cao.400 Tấn công
50000 Máu
*Giáp Lửa - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin. x 50