Đồ - Tiêu thụ

Sách Trang Bị (Vàng)

Sách Trang Bị (Vàng) Sách Trang Bị (Vàng)
Dùng quay Thẻ Vàng tại Kho Trang Bị. Có thể dùng Ngọc mua.
Tối đa 65000
Bán 120 Sao