Đồ - Tiêu thụ

*Thiếu Nữ Neon

*Thiếu Nữ Neon *Thiếu Nữ Neon
Đổi Skin của Sứ Tộc Chim Sét. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Thiếu Nữ Neon
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Thiếu Nữ Neon
Thiếu Nữ Neon
Khi Sứ Tộc Chim Sét nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 "Này! Ngươi biết ta là ai không?"800 Tấn công
20000 Máu
*Thiếu Nữ Neon - Đổi Skin của Sứ Tộc Chim Sét. Dùng cường hóa Skin. x 50