Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Sứ Tộc Chim Sét

Tinh Hồn Sứ Tộc Chim Sét Tinh Hồn Sứ Tộc Chim Sét
Dùng nâng cấp Thần Khí Sứ Tộc Chim Sét.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng