Đồ - Tiêu thụ

*Thần Quang Sáng

*Thần Quang Sáng *Thần Quang Sáng
Đổi Skin của Phán Quan Atula. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Thần Quang Sáng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Thần Quang Sáng
Thần Quang Sáng
Khi Phán Quan Atula nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 Chim ưng mặt trời, thần cai quản sa mạc800 Tấn công
20000 Máu
*Thần Quang Sáng - Đổi Skin của Phán Quan Atula. Dùng cường hóa Skin. x 50