Đồ - Tiêu thụ

*Kỳ Hồn Tà Ác

*Kỳ Hồn Tà Ác *Kỳ Hồn Tà Ác
Đổi Skin của Linh Nữ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Kỳ Hồn Tà Ác
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Kỳ Hồn Tà Ác
Kỳ Hồn Tà Ác
Khi Linh Nữ Pha Lê nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 Chơi cờ với một linh hồn tà ác có thể mất mạng bất cứ lúc nào!800 Tấn công
20000 Máu
*Kỳ Hồn Tà Ác - Đổi Skin của Linh Nữ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin. x 50