Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Linh Nữ Pha Lê

Tinh Hồn Linh Nữ Pha Lê Tinh Hồn Linh Nữ Pha Lê
Dùng nâng cấp Thần Khí Linh Nữ Pha Lê.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng