Đồ - Tiêu thụ

*Nhạc Sĩ Hoàng Gia

*Nhạc Sĩ Hoàng Gia *Nhạc Sĩ Hoàng Gia
Đổi Skin của Xạ Thủ Tuần Lộc. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Nhạc Sĩ Hoàng Gia
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Nhạc Sĩ Hoàng Gia
Nhạc Sĩ Hoàng Gia
Khi Xạ Thủ Tuần Lộc nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 Tay kèn lão luyện của quân đội hoàng gia, tăng sĩ khí toàn quân bằng những giai điệu thăng hoa.800 Tấn công
20000 Máu
*Nhạc Sĩ Hoàng Gia - Đổi Skin của Xạ Thủ Tuần Lộc. Dùng cường hóa Skin. x 50