Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Tôn Sư Kiếm Cổ

Tinh Hồn Tôn Sư Kiếm Cổ Tinh Hồn Tôn Sư Kiếm Cổ
Dùng nâng cấp Thần Khí Tôn Sư Kiếm Cổ.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng