Đồ - Tiêu thụ

*Mặt Nạ Lửa

*Mặt Nạ Lửa *Mặt Nạ Lửa
Đổi Skin của Chúa Tể Hỏa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Sứ Đồ Năng Lượng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Sứ Đồ Năng Lượng
Sứ Đồ Năng Lượng
Khi Chúa Tể Hỏa Ngục nhận được Skin: ATK +400, HP +10000 Sức mạnh vô biên để nghiền nát vô số địch thủ.400 Tấn công
10000 Máu
*Mặt Nạ Lửa - Đổi Skin của Chúa Tể Hỏa Ngục. Dùng cường hóa Skin. x 50