Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Chúa Tể Hỏa Ngục

Tinh Hồn Chúa Tể Hỏa Ngục Tinh Hồn Chúa Tể Hỏa Ngục
Dùng nâng cấp Thần Khí Chúa Tể Hỏa Ngục.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng