Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Linh Hồn Hoa Hồng

Tinh Hồn Linh Hồn Hoa Hồng Tinh Hồn Linh Hồn Hoa Hồng
Dùng nâng cấp Thần Khí Linh Hồn Hoa Hồng.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng