Đồ - Tiêu thụ

Khiên Nổ Lv5

Khiên Nổ Lv5 Khiên Nổ Lv5
Hồn Khí Khiên Nổ Lv5.
Tối đa 65000
Bán 50000 Vàng