Đồ - Tiêu thụ

*Kéo Tà Ác

*Kéo Tà Ác *Kéo Tà Ác
Đổi Skin của Quạ Đêm Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Kéo Tà Ác
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Kéo Tà Ác
Kéo Tà Ác
Khi Quạ Đêm Sát Thủ nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 Trước mắt là một sát thủ tàn ác đang trở nên điên loạn.800 Tấn công
20000 Máu
*Kéo Tà Ác - Đổi Skin của Quạ Đêm Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin. x 50