Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Quạ Đêm Sát Thủ

Tinh Hồn Quạ Đêm Sát Thủ Tinh Hồn Quạ Đêm Sát Thủ
Dùng nâng cấp Thần Khí Quạ Đêm Sát Thủ.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng