Đồ - Tiêu thụ

*Xạ Thủ Trăng

*Xạ Thủ Trăng *Xạ Thủ Trăng
Đổi Skin của Sứ Thần Bướm. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Xạ Thủ Trăng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Xạ Thủ Trăng
Xạ Thủ Trăng
Khi Sứ Thần Bướm nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10,000 Thợ săn của bóng đêm. Cô kéo căng cung, bắn ra vầng trăng lưỡi liềm.400 Tấn công
10000 Máu
*Xạ Thủ Trăng - Đổi Skin của Sứ Thần Bướm. Dùng cường hóa Skin. x 50