Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Sứ Thần Bướm

Tinh Hồn Sứ Thần Bướm Tinh Hồn Sứ Thần Bướm
Dùng nâng cấp Thần Khí Sứ Thần Bướm.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng