Đồ | Thẻ Đối Chiến - Nhận 1 lượt Đối chiến.

Thẻ Đối Chiến

Thẻ Đối Chiến Thẻ Đối Chiến
Nhận 1 lượt Đối chiến.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 3840Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III