Đồ | Kẹo Bí Ngô - (Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.

Kẹo Bí Ngô

Kẹo Bí Ngô Kẹo Bí Ngô
Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội (vô hiệu khi hết sự kiện.)
Tối đa 65000
Bán 2000 Vàng