Đồ | Sôcôla Ngọt - (Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.

Sôcôla Ngọt

Sôcôla Ngọt Sôcôla Ngọt
Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội (vô hiệu khi hết sự kiện.)
Tối đa 65000
Bán 2000 Vàng