Đồ | Trứng Bách Hợp - (Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.

Trứng Bách Hợp

Trứng Bách Hợp Trứng Bách Hợp
Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội (vô hiệu khi hết sự kiện.)
Tối đa 65000
Bán 2000 Vàng