Đồ | Ngựa Gỗ - (Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.

Ngựa Gỗ

Ngựa Gỗ Ngựa Gỗ
Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội (vô hiệu khi hết sự kiện.)
Tối đa 65000
Bán 2000 Vàng