Đồ | Trứng Boba - (Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.

Trứng Boba

Trứng Boba Trứng Boba
Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội (vô hiệu khi hết sự kiện.)
Tối đa 65000
Bán 2000 Vàng