Đồ | Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.

Thẻ Làm mới kỹ năng

Thẻ Làm mới kỹ năng Thẻ Làm mới kỹ năng
Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Sắt IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Rương Đồng IV - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng IV - Mở để nhận thưởng lớn. 1 0.05%
Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1 0.1%
Rương Nham Thạch III - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch III - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Rương Nham Thạch Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn. 1 10%
Rương Nham Thạch Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1 20%
Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1 10%
Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn. 1 0.5%
Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1 1%
Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 1 15.4%
Rương May Mắn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương May Mắn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1 14.2%
Gói Tân Thủ III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2 100%
Gói Tân Thủ V - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ V - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2 100%
Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2 100%
Hòm Chiến III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 15
Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 2%
1 300Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Thử thách Anh Hùng L17Unknown - Unknown 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 19.5%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 2