Đồ | Thẻ Làm Nhiệm vụ - Tăng 3 lượt tự động hoàn thành nhiệm vụ.

Thẻ Làm Nhiệm vụ

Thẻ Làm Nhiệm vụ Thẻ Làm Nhiệm vụ
Tăng 3 lượt tự động hoàn thành nhiệm vụ.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 300 Sao

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Sắt III - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt III - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1 50%
Rương Đồng III - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng III - Mở để nhận thưởng lớn. 1 70%
Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1 40%
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 700Thưởng: Huy Hiệu