Đồ | Thẻ Ô Tướng - Mở khoá 1 ô trong Đài Tướng

Thẻ Ô Tướng

Thẻ Ô Tướng Thẻ Ô Tướng
Mở khoá 1 ô trong Đài Tướng
Tối đa 65000
Bán 16 Ấn

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 250Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.