Đồ | Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.