Đồ | Túi vàng I - Đã nhận %d Vàng!

Túi vàng I

Túi vàng I Túi vàng I
Đã nhận 10000 Vàng!
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 7 Sao

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Gói Tân Thủ I - Mở để nhận Danh Vọng và các vật phẩm khác.Gói Tân Thủ I - Mở để nhận Danh Vọng và các vật phẩm khác. 50 100%
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
3 28Thưởng: Huy Hiệu
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 1 - 6 KN: - 6
1 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 6
1 - 2 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 7 - 14 KN: - 6
1 - 3 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 6
1 - 4 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 6
2 - 4 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 6
2 - 5 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 6
3 - 5 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 6
3 - 6 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 9
2 - 3 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 7 - 14 KN: - 9
2 - 4 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 9
2 - 5 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 9
3 - 5 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 9
3 - 6 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 9
4 - 6 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 9
4 - 7 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 1 - 6 KN: - 6
1 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 6
1 - 2 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 7 - 14 KN: - 6
1 - 3 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 6
1 - 4 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 6
2 - 4 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 6
2 - 5 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 6
3 - 5 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 6
3 - 6 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 9
2 - 3 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 7 - 14 KN: - 9
2 - 4 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 9
2 - 5 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 9
3 - 5 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 9
3 - 6 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 9
4 - 6 20%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 9
4 - 7 20%