Help us on Patreon, please!

Đồ | Túi vàng II - Đã nhận %d Vàng!

Túi vàng II

Túi vàng II Túi vàng II
Đã nhận 50000 Vàng!
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 33 Sao

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
2 125Thưởng: Huy Hiệu
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 14 KN: - 12
1 - 2 5%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 12
1 - 3 5%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 12
1 - 4 5%
Rương Đồng
1 - 6
1 20%
Rương Đồng
4 - 9
1 20%
Rương Đồng
7 - 12
1 20%
Rương Đồng
10 - 15
1 - 2 20%
Rương Đồng
13 - 18
1 - 2 20%
Rương Đồng
16 - 21
1 - 2 20%
Rương Đồng
19 - 24
1 - 3 20%
Rương Đồng
22 - 27
1 - 3 20%
Rương Đồng
25 - 30
1 - 3 20%
Rương Bạc
1 - 6
1 - 2 15%
Rương Bạc
4 - 9
1 - 2 15%
Rương Bạc
7 - 12
1 - 2 15%
Rương Bạc
10 - 15
1 - 3 15%
Rương Bạc
13 - 18
1 - 3 15%
Rương Bạc
16 - 21
1 - 3 15%
Rương Bạc
19 - 24
1 - 4 15%
Rương Bạc
22 - 27
1 - 4 15%
Rương Bạc
25 - 30
1 - 4 15%