Đồ | Khế Ấn Tiên Tri - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.

Khế Ấn Tiên Tri

Khế Ấn Tiên Tri Khế Ấn Tiên Tri
Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.
Tối đa 65000
Bán 10000 Dầu

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 1000