Đồ | Khế Ấn Chiến Thú - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.

Khế Ấn Chiến Thú

Khế Ấn Chiến Thú Khế Ấn Chiến Thú
Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.
Tối đa 65000
Bán 10000 Dầu

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 1000