Đồ | Túi Huy Hiệu I - Nhận được %d Huy Hiệu!

Túi Huy Hiệu I

Túi Huy Hiệu I Túi Huy Hiệu I
Nhận được 1000 Huy Hiệu!
Tối đa 49999
Bán 300 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 4
8 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 5
6 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 6 - 10
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 11 - 20
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 51 - 100
3 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 101 - 200
1 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 201 - 1000
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 2001 - 4000
8 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 4001 - 8000
7 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 8001 - 15000
6 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 15001 - 30000
5 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 30001 - 60000
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 60001 - 120000
3 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 120001 - 250000
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 250000 +
1 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 4 Lần
Hoàn thành 1 trận Đột kích
1 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 4 Lần
Hoàn thành 2 trận Đột kích
2 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 4 Lần
Hoàn thành 3 trận Đột kích
3 100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 1