Đồ | Túi Huy Hiệu II - Nhận được %d Huy Hiệu!

Túi Huy Hiệu II

Túi Huy Hiệu II Túi Huy Hiệu II
Nhận được 5000 Huy Hiệu!
Tối đa 49999
Bán 1500 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm.Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm. 1 3%
Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận một Thẻ Tướng Huyền Thoại và các vật phẩm khác.Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận một Thẻ Tướng Huyền Thoại và các vật phẩm khác. 1 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 2
3 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 3
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 4
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 5
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 6 - 10
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 11 - 20
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 21 - 50
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 51 - 100
3 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 101 - 200
3 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 201 - 1000
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 1001 - 2000
2 100%