Đồ | Túi Huy Hiệu II - Nhận được %d Huy Hiệu!

Túi Huy Hiệu II

Túi Huy Hiệu II Túi Huy Hiệu II
Nhận được 5000 Huy Hiệu!
Tối đa 49999
Bán 1500 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 1 3%
Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 2
3 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 3
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 4
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 5
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 6 - 10
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 11 - 20
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 21 - 50
4 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 51 - 100
3 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 101 - 200
3 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 201 - 1000
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 1001 - 2000
2 100%