Đồ | Đụn Ngọc - Nhận %d Ngọc

Đụn Ngọc

Đụn Ngọc Đụn Ngọc
Nhận 10 Ngọc
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 250Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Thử thách Anh Hùng L7Unknown - Unknown 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L7Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 1.5%