Help us on Patreon, please!

Đồ | Túi Pha Lê Xanh S - Cho %d Pha Lê Xanh.

Túi Pha Lê Xanh S

Túi Pha Lê Xanh S Túi Pha Lê Xanh S
Cho 1000 Pha Lê Xanh.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 1 Thưởng: Huy Hiệu

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
4 250Thưởng: Huy Hiệu
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 1 9.52%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 2 1.9%
Rương Đồng
1 - 6
1 30%
Rương Đồng
4 - 9
1 30%
Rương Đồng
7 - 12
1 30%
Rương Đồng
10 - 15
1 30%
Rương Đồng
13 - 18
1 - 2 30%
Rương Đồng
16 - 21
1 - 2 30%
Rương Đồng
19 - 24
1 - 2 30%
Rương Đồng
22 - 27
1 - 3 30%
Rương Đồng
25 - 30
1 - 3 30%
Rương Bạc
1 - 6
1 - 2 30%
Rương Bạc
4 - 9
1 - 2 30%
Rương Bạc
7 - 12
1 - 2 30%
Rương Bạc
10 - 15
1 - 2 30%
Rương Bạc
13 - 18
1 - 3 30%
Rương Bạc
16 - 21
1 - 3 30%
Rương Bạc
19 - 24
1 - 3 30%
Rương Bạc
22 - 27
1 - 4 30%
Rương Bạc
25 - 30
1 - 4 30%