Đồ | Túi Pha Lê Xanh S - Cho %d Pha Lê Xanh.

Túi Pha Lê Xanh S

Túi Pha Lê Xanh S Túi Pha Lê Xanh S
Cho 1000 Pha Lê Xanh.
Tối đa 65000
Bán 1 Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
4 250Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 14 KN: - 12
1 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 12
1 - 2 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 12
1 - 2 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 12
1 - 3 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 12
1 - 3 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 12
2 - 3 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 1 - 6 KN: - 6
1 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 6
1 - 2 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 6
2 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 6
2 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 6
2 - 3 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 6
2 - 3 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 6
2 - 3 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 6
2 - 3 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 9
1 - 2 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 7 - 14 KN: - 9
2 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 9
2 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 9
2 - 3 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 9
2 - 3 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 9
2 - 3 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 9
3 40%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 9
3 40%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 1 9.52%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 2 1.9%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 1
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 2
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 3
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 4
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 5
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 6 - 10
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 11 - 20
100%
Rương Đồng
1 - 6
1 25%
Rương Đồng
4 - 9
1 - 2 25%
Rương Đồng
7 - 12
1 - 2 25%
Rương Đồng
10 - 15
1 - 3 25%
Rương Đồng
13 - 18
1 - 3 25%
Rương Đồng
16 - 21
2 - 3 25%
Rương Đồng
19 - 24
2 - 3 25%
Rương Đồng
22 - 27
2 - 3 25%
Rương Đồng
25 - 30
3 25%
Rương Bạc
1 - 6
1 - 2 25%
Rương Bạc
4 - 9
1 - 3 25%
Rương Bạc
7 - 12
1 - 3 25%
Rương Bạc
10 - 15
1 - 4 25%
Rương Bạc
13 - 18
1 - 4 25%
Rương Bạc
16 - 21
2 - 4 25%
Rương Bạc
19 - 24
2 - 4 25%
Rương Bạc
22 - 27
2 - 4 25%
Rương Bạc
25 - 30
3 - 4 25%