Đồ | Túi Pha Lê Xanh L - Cho %d Pha Lê Xanh.

Túi Pha Lê Xanh L

Túi Pha Lê Xanh L Túi Pha Lê Xanh L
Cho 5000 Pha Lê Xanh.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 5 Thưởng: Huy Hiệu

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2 6%
Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
2 1260Thưởng: Huy Hiệu
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 14 KN: - 12
1 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 12
1 - 2 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 12
1 - 2 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 12
1 - 3 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 12
1 - 3 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 12
2 - 3 10%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 1 4.76%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 2 0.95%
Thương NhânThương Nhân - Thánh Địa
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.57%
-4 50000Vàng
Thương NhânThương Nhân - Thánh Địa
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 2.86%
-4 50000Vàng
Vực Thẳm 1 Vực Thẳm 1 3 39.68%
Vực Thẳm 2 Vực Thẳm 2 6 30.96%
Rương Vàng
4 - 9
1 25%
Rương Vàng
7 - 12
1 - 2 25%
Rương Vàng
10 - 15
1 - 2 25%
Rương Vàng
13 - 18
1 - 3 25%
Rương Vàng
16 - 21
1 - 3 25%
Rương Vàng
19 - 24
2 - 3 25%
Rương Vàng
22 - 27
2 - 3 25%
Rương Vàng
25 - 30
2 - 3 25%