Đồ | Hộp Pha Lê Xanh S - Cho %d Pha Lê Xanh.

Hộp Pha Lê Xanh S

Hộp Pha Lê Xanh S Hộp Pha Lê Xanh S
Cho 20000 Pha Lê Xanh.
Tối đa 49999
Bán 20 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 5040Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Thương NhânThương Nhân - Thánh Địa
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.57%
-2 250000Vàng
Thương NhânThương Nhân - Thánh Địa
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 2.86%
-2 250000Vàng
Vực Thẳm 3 Vực Thẳm 3 3 35.68%
Vực Thẳm 4 Vực Thẳm 4 6 31.15%
Luyện Ngục I Luyện Ngục I 7 39.68%
Luyện Ngục II Luyện Ngục II 9 30.96%
Luyện Ngục III Luyện Ngục III 10 35.68%
Luyện Ngục IV Luyện Ngục IV 13 31.15%