Help us on Patreon, please!

Đồ | Hộp Pha Lê Xanh S - Cho %d Pha Lê Xanh.

Hộp Pha Lê Xanh S

Hộp Pha Lê Xanh S Hộp Pha Lê Xanh S
Cho 20000 Pha Lê Xanh.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Thưởng: Huy Hiệu

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 5040Thưởng: Huy Hiệu
Thương NhânThương Nhân - Thánh Địa
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.57%
-2 250000Vàng
Thương NhânThương Nhân - Thánh Địa
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 2.86%
-2 250000Vàng
Vực Thẳm 3 Vực Thẳm 3 2 35.68%
Vực Thẳm 4 Vực Thẳm 4 4 31.15%
Luyện Ngục I Luyện Ngục I 5 39.68%
Luyện Ngục II Luyện Ngục II 6 30.96%
Luyện Ngục III Luyện Ngục III 7 35.68%
Luyện Ngục IV Luyện Ngục IV 9 31.15%