Đồ | Thẻ Lực - Hồi Phục %d Lực Thánh Địa.

Thẻ Lực

Thẻ Lực Thẻ Lực
Hồi Phục 40 Lực Thánh Địa.
Tối đa 65000
Bán 1000 Pha Lê Xanh

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 3950Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.