Đồ | Thẻ Chiến địa - Thêm 1 lượt đánh Chiến Địa

Thẻ Chiến địa

Thẻ Chiến địa Thẻ Chiến địa
Thêm 1 lượt đánh Chiến Địa
Tối đa 65000
Bán 1000 Pha Lê Xanh