Đồ | Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.

Sách KN Đặc Biệt III

Sách KN Đặc Biệt III Sách KN Đặc Biệt III
Cho Tướng 2.000.000 KN.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 40000 Sao

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 30
Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 100
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 350