Đồ | Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.