Đồ | Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.