Đồ | Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.

Tinh Chất Đặc Biệt II

Tinh Chất Đặc Biệt II Tinh Chất Đặc Biệt II
Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.
Tối đa 49999
Bán 1200 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm.Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm. 1 4.15%
Búa ThầnBúa Thần 10