Đồ | Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.

Hiệp Sĩ

Hiệp Sĩ Hiệp Sĩ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hiệp Sĩ1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 7.34%
Thẻ Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.Thẻ Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 100%
Thẻ Tướng Đặc Biệt - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Đặc Biệt - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 5%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 10.79%
Thử thách Anh Hùng L9Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L10Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L11Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L12Unknown - Unknown 1 0.15%