Đồ | Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.

Sắc Quỷ

Sắc Quỷ Sắc Quỷ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sắc Quỷ1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 7.35%
Thẻ Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.Thẻ Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 100%
Thẻ Tướng Đặc Biệt - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Đặc Biệt - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 5%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 10.8%
Thử thách Anh Hùng L9Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L10Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L11Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L12Unknown - Unknown 1 0.15%