Đồ | Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.

Thần Sấm

Thần Sấm Thần Sấm
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thần Sấm1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 7.35%
Thẻ Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.Thẻ Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 100%
Thẻ Tướng Đặc Biệt - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Đặc Biệt - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 5%
Thử thách Anh Hùng L9Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L10Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L11Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L12Unknown - Unknown 1 0.15%