Đồ | Đại Thánh - Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh.

Đại Thánh

Đại Thánh Đại Thánh
Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Unknown1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Đại Thánh - Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh.Thẻ Đại Thánh - Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh. 1 100%