Đồ | Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương.

Ngưu Vương

Ngưu Vương Ngưu Vương
Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ngưu Vương1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương.Thẻ Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương. 1 100%